Kwaliteit en duurzaamheid

Mowi Lemmer staat garant voor kwalitatief hoogstaande visproducten.

Wij leveren kwaliteitsproducten die voldoen aan de wensen van onze klanten en aan de strengste voedselveiligheidsstandaarden: ons bedrijf is al vele jaren IFS-gecertificeerd.
De IFS Food Standard behoort tot de strengste normen binnen de voedingssector en wordt regelmatig aangepast aan voortschrijdende ontwikkelingen.
De IFS Food Standard wordt o.a. ondersteund door de Duitse, Franse en Italiaanse brancheorganisaties van retailers/distributeurs van voedingsmiddelen en is erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI).

De audits voor deze standaard worden jaarlijks uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.
Mowi Lemmer voldoet aan het hoogste niveau van IFS-certificering: het ‘higher level’.
Ons IFS-certificaat kunt u hier downloaden.

ONE Mowi: het overkoepelende kwaliteitssysteem van Mowi

ONE Mowi is ons Operational Excellence programma. Het omvat de wereldwijde Mowi beleidsdocumenten, standaarden en procedures die ervoor zorgen dat we in alle onderdelen van de organisatie op verantwoorde en consistente wijze omgaan met de maatschappij, dieren, natuur en milieu, onze producten en onze medewerkers.

ONE Mowi omvat beleidsdocumenten en operationele procedures voor alle business areas van Mowi: Feed, Farming en Sales & Marketing. Deze hebben betrekking op Mowi's vier grondbeginselen: Planet, People, Product en Profit. De documenten en procedures in ONE Mowi worden voortdurend verder ontwikkeld met nieuwe en verbeterde processen en procedures, o.a. wat betreft de volgende onderwerpen:

 • Kwaliteitsborging
 • Voedselveiligheid
 • Voedselkwaliteit
 • Dierenwelzijn
 • Milieuzorg
 • Sociale verantwoordelijkheid

Kwaliteitsborging
Onze kwaliteitsborging is gestoeld op een wereldwijde database voor kwaliteitsbeheer met daarin alle 'standard operating procedures' van Qmarine. Deze procedures voorzien in richtlijnen hoe te handelen en tot besluiten te komen voor wat betreft elk van de strategische pijlers van Qmarine. Zij stellen ons in staat binnen heel Mowi dezelfde hoge normen te hanteren.

Voedselveiligheid
Mowi verplicht zich veilige en gedocumenteerde voedingsproducten te leveren. Al onze activiteiten zijn erop ingericht om onze voedingsproducten op veilige wijze te produceren en hun veiligheid alsook de veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Onze veiligheidscultuur wordt onderstreept door ons 'BrainSafe' veiligheidsprogramma waarin al onze medewerkers worden getraind en waaraan voortdurend aandacht wordt besteed op de werkvloer. De veiligheid en integriteit van onze producten bewaken we ook doorlopend. We brengen onze werkwijze voortdurend in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’ en zorgen ervoor dat we voldoen aan de actuele wet- en regelgeving in de landen waarin wij onze producten produceren en verkopen. Mowi Lemmer is al vele jaren gecertificeerd volgens de strengste voedselveiligheidsstandaarden van IFS.

Voedselkwaliteit
Mowi levert voedingsproducten met een hoge kwaliteit, zowel op technisch vlak als qua voedingswaarde, zodat we voldoen aan de behoeften van onze klanten en de verwachtingen van consumenten. Wat betreft technische kwaliteit voldoen onze producten aan de overeengekomen specificaties. Wat de nutritionele kwaliteit aangaat, staan wij ervoor in dat onze vis en visproducten goede bronnen zijn van hoogwaardige eiwitten, belangrijke mineralen, vitaminen en omega-3 vetzuren.

Duurzaamheid
Mowi hecht veel waarde aan een duurzame en efficiënte productie van veilig, gezond en smakelijk voedsel. Dit is nodig om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde – die van uiterst belang zijn voor het voortbestaan van flora, fauna en de mensheid – niet uit te putten.

Volgens onderzoek van de Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO) zal de wereldbevolking tegen 2050 groeien tot bijna 10 miljard mensen. Deze groei zal gepaard gaan met een verhoging van de levensstandaard, waardoor meer mensen meer eiwitrijke voedingsmiddelen zullen eten zoals vlees, eieren, melk en vis. Deze combinatie van ontwikkelingen zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van de wereldwijde vraag naar voedsel in 2050.

De belangrijkste uitdaging voor de wereldwijde voedselproductie is de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, zoals productiegebieden, zoet water en energie. Tegelijk zal ook de uitstoot van broeikasgassen moeten worden verminderd.

Leading the Blue Revolution
Zeeën en oceanen bieden de beste mogelijkheid om te voorzien in de groeiende vraag naar gezond en duurzaam voedsel. Onze planeet bestaat voor 70% uit water, maar slechts 2% van de wereldwijde voedselvoorziening komt uit de oceaan. Toch moeten we er ook rekening mee houden dat deze bronnen niet onuitputtelijk zijn. Als we ervoor willen zorgen dat toekomstige generaties ook kunnen genieten van een heerlijk stukje vis, moeten we investeren in duurzame visserij en viskweek: Leading the Blue Revolution is dan ook de visie van Mowi.

Vis is één van de meest efficiënte bronnen van dierlijke eiwitten: om 1 kg eetbare vis te produceren is veel minder voer nodig dan om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren.
Vis heeft een beduidend kleinere ecologische voetafdruk dan vlees.

Verantwoordelijkheid voor natuur en milieu
Mowi minimaliseert de gevolgen van haar activiteiten voor natuur en milieu en opereert in harmonie met de omgeving, door natuurlijke hulpbronnen niet uit te putten en ervoor te zorgen geen materialen of stoffen te gebruiken die blijvende schade kunnen toebrengen. Mowi Lemmer beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie, die al het voor de productie en de reiniging gebruikte water zuivert voordat dit het riool ingaat, zodat het water dat onze fabriek verlaat al zo schoon mogelijk in het riool terechtkomt. Onze fabriek in Lemmer is zodanig geïsoleerd, dat er vrijwel geen omgevingsgeluid wordt geproduceerd. Verdere reductie van energieverbruik en van de ecologische voetafdruk is ook nadrukkelijk een doelstelling van Mowi Lemmer. Onze installaties worden regelmatig gekeurd en gecertificeerd.

Duurzame vangst en verantwoorde kweek 
Vrijwel alle vissoorten die bij Mowi worden verwerkt, zijn afkomstig van gecertificeerd duurzame vangst met het MSC-keurmerk of uit verantwoorde kweek met het ASC-keurmerk. Ons productaanbod omvat een groot aantal producten die gecertificeerd zijn op basis van onafhankelijke standaarden voor verantwoorde kweek en duurzame vangst, zoals ASC en MSC.

 • MSC – Marine Stewardship Council - is een onafhankelijk keurmerk dat garandeert dat de vis duurzaam gevangen is.
  MSC heeft als doel de oceanen te beschermen en te zorgen dat er voldoende vis is voor zowel deze als toekomstige generaties.
 • ASC – Aquaculture Stewardship Council – is een onafhankelijk keurmerk voor verantwoord gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. Vis met het ASC-keurmerk is afkomstig van kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor hun medewerkers en rekening houden met de omwonenden.

Mowi heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2025 al zijn zalmkwekerijen ASC-gecertificeerd te hebben, en is hier al flink naar op weg.

Naast de ASC-gecertificeerde zalm van Mowi's eigen zalmfarms kunnen we vanuit ons wereldwijde sourcing netwerk jaarrond duurzame visproducten van topkwaliteit aanbieden.
Om de duurzaamheid van onze sourcing te waarborgen en waar mogelijk nog verder te verbeteren hebben we samen met onze leveranciers verschillende duurzaamheidsprogramma’s ontwikkeld. Dit start met een intern assessment door de inkoopafdeling aan de hand van een ‘supplier manual' en wordt eventueel aangevuld met een externe beoordeling op basis van extern wetenschappelijk onderzoek.
Bij de selectie en keuze van producten ligt onze focus op duurzame visserij- en kweekmethoden en het behoud van de biodiversiteit. Hiervoor werken we actief samen met een netwerk van leveranciers, klanten, onderzoekers en universiteiten in binnen- en buitenland om op deze manier een actieve bijdrage te leveren aan nieuwe, duurzame, sociale en ecologische ontwikkelingen.

Mowi Lemmer beschikt over ‘chain-of-custody’ certificaten voor ASC, GLOBALG.A.P. en MSC, die garanderen dat de producten die wij met een van deze keurmerken verkopen ook daadwerkelijk afkomstig zijn van gecertificeerde verantwoorde kwekerijen, respectievelijk gecertificeerde duurzame visserijen.

Diergezondheid en dierenwelzijn
Het welzijn van de vis berust op goed gezondheidsbeheer en gezonde kweekpraktijken.
Wij zorgen ervoor dat de condities waarin onze zalm opgroeit in overeenstemming zijn
met hun biologische behoeften en dat de kans op stress, agressie en verwonding wordt
geminimaliseerd.
We houden de gezondheidstoestand van onze zalm doorlopend in de gaten en grijpen
snel in wanneer daar inbreuk op gemaakt wordt.

Duurzame palmolie
De palmolie die wij in enkele van onze producten verwerken, is afkomstig van RSPO-gecertificeerde palmolieplantages.
RSPO staat voor ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’. Dit is een non-profit organisatie met meer dan 3.000 leden wereldwijd,
die allemaal het belang onderschrijven van een duurzame palmolieproductie: palmolieproducenten, -verwerkers en -handelaars, producenten van consumentengoederen, retailers, banken & investeerders, en NGO’s die ijveren voor het milieu en voor sociale rechtvaardigheid.
De RSPO heeft een set milieu- en sociale criteria ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen om ‘Certified Sustainable Palm Oil’ (CSPO)  te produceren. De correcte implementatie van deze criteria helpt de invloed van palmolieproductie op het milieu en voor de lokale bevolking in palmolieproductiegebieden te minimaliseren.
De leden van de RSPO committeren zich eraan RSPO-gecertificeerde, duurzame palmolie te produceren, in te kopen en/of te gebruiken. Ons RSPO-lidmaatschap en -certificaat geven aan dat onze palmolie afkomstig is van duurzame palmolieproductie. 

Sociale verantwoordelijkheid
Een van onze uitgangspunten is ‘People’.
Het beschermen van de veiligheid, de gezondheid en de mensenrechten van onze medewerkers is een kernwaarde voor Mowi. Wij willen zorgen voor veilig en zinvol werk voor onze medewerkers.
Om succesvol te opereren en om goede banden te onderhouden met de lokale gemeenschappen waarin wij werken, mogen de veiligheid, het zelfrespect en de persoonlijke trots van onze mensen nooit ter discussie staan.

Wij vinden het belangrijk dat ook de bedrijven waarvan wij onze vis inkopen, goed zijn voor hun medewerkers en de rechten van hun medewerkers respecteren. Dit komt onder andere tot uitdrukking door te voldoen aan de criteria van de SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 4-Pillars.
SMETA 4-Pillars is door de AIM (Association des Industries Marque) ontwikkeld om verder te gaan dan de eisen van de standaard SMETA-audit, een van de meest gebruikte methoden om bedrijven te auditen op ethische criteria.
SMETA 4-Pillars is een gezamenlijk auditmodel dat de nadruk legt op milieu en zakelijke integriteit.
SMETA 4-Pillars is goedgekeurd door de leden van AIM Progress, een groeiende groep producenten van consumentengoederen. De SMETA 4-Pillars methodologie gebruikt de ETI-code en lokale wetgeving als maatstaf en bestaat uit 4 modules:

 • Health and safety (ETI)
 • Labour standards (ETI)
 • Environment
 • Business ethics

De 'Letter of Confomity' laat zien dat wij aan de criteria van de SMETA 4-Pillars voldoen.

 

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle