ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (hierna: “AV”) MOWI LEMMER B.V.

1. Definities

“MOWI LEMMER“: De besloten vennootschap MOWI LEMMER B.V. (BTW 0082.13.033), met maatschappelijke zetel te 8531 HJ Lemmer, Vuurtorenweg 12.

 “Klant”: Elke (rechts)persoon die een product aankoopt en/of een order plaatst bij MOWI LEMMER, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product aankoopt en/of een order plaatst bij MOWI LEMMER.

“Nieuwe Klant”: Iedere Klant die voor het eerst een product aankoopt en/of een order plaatst bij MOWI LEMMER.

“Verse Producten”: Alle niet- diepgevroren producten.

“Klachtenbrief“: een rechtsgeldig ondertekend schrijven gericht aan MOWI LEMMER, met een nauwkeurige indicatie van de aangekochte producten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van de volgende documenten: de order van de Klant, de eventuele orderbevestiging van MOWI LEMMER, de leveringsbron, en de factuur.

2. Toepassing van de AV en toepasselijk recht

Alle commerciële transacties tussen MOWI LEMMER en de Klant worden uitsluitend beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de bijzondere voorwaarden die schriftelijk tussen de Klant en MOWI LEMMER worden overeengekomen, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een leveringsbon; (2) deze AV; (3) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (4) de Unidroit Principles; (5) het Belgisch recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Deze AV hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze zouden aangeven dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.

MOWI LEMMER behoudt zich het recht voor deze AV op ieder moment te wijzigen.

De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

3. Offerte, order, orderbevestiging en annulering

4. Prijs en kosten

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

MOWI LEMMER kan steeds een voorschot vereisen, kan de Klant ertoe verplichten al zijn betalingsverplichtingen t.o.v. MOWI LEMMER na te komen via een domiciliëring bij een door MOWI LEMMER erkende bank, heeft het recht om aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens een order van de Klant te aanvaarden. Een offerte van MOWI LEMMER houdt geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege MOWI LEMMER, en kan op elk ogenblik worden teruggetrokken.

De in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen zijn louter indicatief en gelden geenszins t.o.v. eventuele andere bestellingen.

Elke order van de Klant is juridisch bindend. Bij annulering (door of op last van de Klant) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% op het totale factuurbedrag inclusief BTW. Onverminderd het recht van MOWI LEMMER om hogere schade te bewijzen.

MOWI LEMMER is slechts door een order gebonden, indien een persoon die bevoegd is MOWI LEMMER in rechte te verbinden, deze order schriftelijk of elektronisch bevestigt, dan wel zodra MOWI LEMMER de uitvoering van deze order opstart.

MOWI LEMMER is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft het recht de kredietwaardigheid van een (potentiële) Klant te evalueren, alvorens diens order te aanvaarden.

Indien bepaalde producten niet voorradig zijn, heeft MOWI LEMMER steeds het recht om (zonder enig recht van verhaal t.o.v. MOWI LEMMER): (1) de betrokken bestelling en/of orderbevestiging te annuleren; en/of (2) de niet-voorradige producten te vervangen door een equivalent. De eventueel hieraan verbonden meerprijs wordt aangerekend aan de Klant.

MOWI LEMMER heeft het recht een voorafbetaling van het volledige factuurbedrag te vereisen alvorens de bestelling van de Klant te aanvaarden/de aangekochte producten te leveren.

Bij elke vorm van oponthoud heeft MOWI LEMMER het recht om de Klant hiervoor, naar eigen goeddunken, een forfaitair begroot surplus aan te rekenen. Voorbeelden van oponthoud zijn onder meer: afwezigheid van de Klant op het ogenblik dat MOWI LEMER/de transporteur de goederen wenst te leveren; het niet nakomen door de Klant van zijn (contractuele) verplichtingen, etc.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies, evenals elke andere kostenverhoging m.b.t. de verplichtingen van MOWI LEMMER t.o.v. de Klant, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de verkochte producten, geven MOWI LEMMER het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

5. Levering, risico, kenmerken van het product

Tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst of op de leveringsbon, gebeuren alle leveringen conform de Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP). Hierbij vindt de risico- overdracht plaats zodra de goederen aan de eerste vervoerder worden overhandigd te Vuurtorenweg 12, 8531 HJ Lemmer. Vanaf dit ogenblik draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid m.b.t. de aangekochte producten, zoals onder meer m.b.t. een constante koeling. De overeengekomen leveringsplaats wordt gestipuleerd in de orderbevestiging en op de leveringsbon.

De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in overeenstemming met de meest recente Incoterms®, op het ogenblik dat MOWI LEMMER door een order is verbonden in conformiteit met artikel 4 van deze AV.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Een vertraging in de levering kan MOWI LEMMER nooit verplichten tot de betaling van enige schadevergoeding of boetes, en kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de order.

Wijzigingen in de bestelling/order van de Klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. Elke levering die niet expliciet werd voorzien in het order van de Klant en/of de orderbevestiging van MOWI LEMMER, wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Klant, en wordt als dusdanig aangerekend.

MOWI LEMMER heeft het recht de aangekochte producten in verschillende delen te leveren.

De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem aangekochte producten, en kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die MOWI LEMMER op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

Indien wordt overeengekomen dat de Klant de aangekochte producten zelf komt ophalen, dient de Klant deze producten op eigen kosten en risico op te halen op de door MOWI LEMMER aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling van Verse Producten, binnen 6 uren na het door MOWI LEMMER opgeheven tijdstip, wordt de aankoop van de Klant als geannuleerd beschouwd, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% op het totale factuurbedrag inclusief BTW. Bij gebrek aan ophaling van niet-Verse Producten binnen 3 werkdagen na het door MOWI LEMMER opgegeven tijdstip, is de Klant per begonnen week een forfaitaire stockagevergoeding verschuldigd van 1% op het totale factuurbedrag inclusief BTW. Indien dit tijdstip met 2 weken wordt overschreden, heeft MOWI LEMMER het recht om de aankoop van de Klant ontbonden te verklaren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% op het totale factuurbedrag inclusief BTW.

Alle in dit artikel opgenomen (schade)vergoedingen gelden onverminderd het recht van MOWI LEMMER om hogere schade te bewijzen.

6. Aanvaarding, oplevering en klachten

Alle klachten m.b.t. zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen, met inbegrip van manco’s en beschadigde colli’s, moeten schriftelijk gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon.

M.b.t. Verse Producten moet de Klant binnen 6 uren nadat deze producten aan de Klant worden aangeboden op de overeengekomen plaats van levering, een grondige controle uitvoeren m.b.t. conformiteit van de levering evenals een grondige kwaliteitscontrole uitvoeren op de geleverde producten.

M.b.t. niet-Verse Producten wordt deze termijn verlengd tot 24 uren nadat deze producten aan de Klant worden aangeboden op de overeengekomen plaats van levering.

Binnen deze termijnen (6 uren voor Verse Producten/24 uren voor niet-Verse Producten) moet de Klant eventuele klachten en/of gebreken aan MOWI LEMMER melden per Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant het recht verliest zich op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen.

De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek en/of niet-conformiteit te beroepen, zodra de Klant en/of een derde de aangekochte producten gebruikt, verwerkt, herverpakt en/of doorverkoopt.

In geval een gebrek of non-conformiteit tijdig en correct aan MOWI LEMMER wordt gemeld, zal MOWI LEMMER naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige producten (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs van de orderbevestiging en/of schriftelijke leveringsbon. De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge een niet-conformiteit of gebrek.

De Klant mag in geen geval producten terugsturen of tot een dekkingskoop overgaan.

MOWI LEMMER behoudt zich het recht voor om zelf, dan wel zijn afgevaardigde, ter plaatse de gebreken vast te stellen, en de oorzaken ervan na te gaan.

Klachten (onafhankelijk of de klachten door MOWI LEMMER worden aanvaard) ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichtingen, conform artikel 10.

De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MOWI LEMMER is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag en de door MOWI LEMMER aangegane polis BA-uitbating.

MOWI LEMMER is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies en imagoschade), de door de Klant en/of derden toegebrachte schade, schade ten gevolg van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking van de aangekochte producten, noch voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

De Klant zal MOWI LEMMER volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

8. Overmacht en hardship

MOWI LEMMER is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, weersomstandigheden, technische defecten, brand, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, etc.

Ingeval van overmacht en/of hardship kan MOWI LEMMER, onverminderd artikel 5, laatste lid van deze AV, naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Klant ontbinden; (3) de Klant uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

9. Factuur en betaling

Klachten m.b.t. facturen moeten binnen de drie werkdagen na ontvangst van de facturen aan MOWI LEMMER worden gemeld per aangetekende Klachtenbrief.

Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn alle facturen netto en binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MOWI LEMMER.

Nieuwe Klanten zijn ertoe gehouden om alle leveringen die plaatsvinden gedurende 4 weken te rekenen vanaf de eerste levering, contant te betalen bij de levering.

Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht van MOWI LEMMER om hogere schade te bewijzen:

  • een rentevoet van 10% die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, en waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd;
  • is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 375 Euro;
  • worden alle facturen, inclusief de facturen die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar;
  • heeft MOWI LEMMER het recht om de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere orders: (1) afhankelijk te stellen van de voorafgaandelijke betaling van het totale factuurbedrag, (2) te schorsen, en/of (3) buitengerechtelijk te ontbinden.

Dezelfde regeling is van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet d.d. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, langdurige betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor MOWI LEMMER redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk akkoord van MOWI LEMMER, worden er geen kortingen toegestaan voor contante betalingen. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. Enkel kwitanties ondertekend door personen bevoegd om MOWI LEMMER in rechte te verbinden, zijn geldig.

Bij (gedeeltelijke) betaling van een factuur, erkent de Klant deze factuur goed te keuren en te aanvaarden.

Aanvaarding van een (gedeeltelijke) betaling gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten, en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van een factuur in het uitgaande facturenboek van MOWI LEMMER geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van deze factuur.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte producten blijven eigendom van MOWI LEMMER tot de volledige betaling van de hoofdsom,  eventuele intresten, kosten en (forfaitaire) schadevergoedingen.

Indien de Klant de aangekochte producten reeds doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct werden betaald, gaat voormeld recht automatisch over op de resulterende verkoopsprijs.

In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft MOWI LEMMER van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Klant. Bij terugontvangst van de producten door MOWI LEMMER, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag inclusief BTW; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag inclusief BTW, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van MOWI LEMMER om hogere schade te bewijzen.

11. Compensatie

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen MOWI LEMMER en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

12. Rechtsverwerking

Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door MOWI LEMMER van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

13. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen tussen MOWI LEMMER en de Klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge.

Mowi Group heeft activiteiten over de hele wereld.

swap_vertical_circle